trumf sanace

Když je naše profese koníčkem. Již od roku 1991.

- Injektáž zdiva -

Injektáž zdiva je nedílnou součástí sanace zdiva proti vlhkosti (odvlhčování staveb), jedná se o přímou metodu sanačních prací na vlhkém objektu, kdy injektáž zdiva zabraňuje kapilárně vzlínající vlhkosti z podzákladí domu nebo přilehlého terénu do zdiva domu. Existují i injektáže, které zase zamezují průsakům tlakové vody skrze stavební dílec, převážně se jedná o výtahové šachty, podzemní podlaží, garážová stání, kde k těmto defektům a průsakům dochází nejčastěji. Jednotlivé injektážní technologie se liší cenou, náročností, ale i možností použití. Jelikož jsou injektáže pro statiku budov nenáročné a nejsou ani náročné pro chod domácnosti, jsou dnes hojně využívány v oboru sanace vlhkého zdiva oproti jiným mechanickým metodám jako je podřezání nebo vrážení nerezových plechů do zdiva.

Jsme specialisté na injektáže zdiva proti vzlínající vlhkosti, proti průsakům vody do objektu ale i na rubové injektáže, které nahrazují svislou izolaci zdiva pod úrovní terénu, tzv. bezodkopovou metodou.

- Krémová injektáž -

Injektážní krém je svou primární konzistencí hustý, nemá tendenci unikat netěsnostmi spár ve zdivu a ani samotným nesourodým zdivem. Krém má oproti silikonovým mikroemulzím tu výhodu, že ve zdivu disperguje po dobu 2-6 týdnů, to znamená že po tuto dobu neustále nasycuje okolí vrtu, kde vytváří silnou hydrofobní bariéru, která již nepropustí vzlínající vlhkost. Dělení aktivních látek v obsahu injektážního krému můžeme rozdělit na dvě velice účinné fáze: fázi siloxanového oleje a fázi silanových par. Olejová fáze proniká vodivými kapilárami do zdiva, kde vytváří polysiloxany, tzv. hydrofobní deštníky v pórech zdiva, které brání kapilárnímu vzlínání vody. Silanové páry pronikají vzdušnými kapilárami ve zdivu a jsou schopny dostat se i nejužšími póry a do ještě většího radiálu okolo vrtů. Jednoduše řečeno po celou dobu disperze injektážního krému dochází k nasycování zdiva aktivními hydrofobními látkami, díky tomu je 100% jistota, že vznikne kompaktní hydrofobní clona v celé délce ale i šířce injektovaného zdiva.

Námi prováděná injektáž zdiva proti vlhkosti.
Inejktáž obvodového zdiva rodinného domu. Krémová injektáž plnohodnotně nahrazuje podřezání zdiva a přesto je mechanicky nenáročná.
Injektážní pracovník plní vyvrtané otvory injektážním krémem AquaStop Cream.
Disperzní schopnost krému je jedinečná ve všech porézních i méně porézních stavebních materiálech.

Výhody krémové injektáže zdiva:

 • 80% silan/siloxanový krém může být aplikován až do 95% zavlhnutí zdiva
 • Plnohodnotná náhrada podřezání zdiva bez narušení statiky nebo provozu objektu a nepořádku
 • Žádná jiná injektáž proti kapilárně vzlínající vlhkosti nemá takové výsledky jako injektáž krémová o obsahu více než 80% silan/siloxanu i z důvodu kavern ve zdivu kdy nelze toto zdivo natlakovat vodním roztokem
 • Nejuplatňovanější metoda injektáže vlhkého zdiva v dnešní době
 • Životnost minimálně 30 let

- Rubová injektáž -

Rubová gelová injektáž je velice účinná injektážní technologie pro zhotovení svislé hydroizolace zdiva pod úrovní terénu v místech, kde zdivo nelze odkopat. Pro rubovou injektáž se používá akrylátový rychle tuhnoucí gel, který se tlakově napouští z volné a přístupné vnitřní strany stavebního dílce za použití injektorů s trubičkami a tlakového dvoupístového čerpadla skrz stavební dílec, a to do prostoru mezi zdivem a přilehlé zeminy. Nedochází tedy k přímému injektování zdiva, ale vnější plochy přilehlé zeminy a vnější strany zdiva, kde akrylátový gel v závislosti na chemické reakci vytvoří elastickou a stabilní hydroizolaci, která je odolná vůči chemickému zatížení z okolní zeminy. Rubová injektáž zdiva se provádí v šachovnici v osových vzdálenost po 300 mm a s následným tlakovým plněním od spodních řad vrtů až do úrovně výšky terénu v případě svislé podúrovňové konstrukce. Spotřeba akrylátového gelu je zhruba 30 l na 1 m2 plochy injektovaného zdiva. Nutné ještě podotknout, že akrylátový gel neuvolňuje škodlivé látky do okolního terénu.

Rubová injektáž dokáže nahradit svislou izolaci zdiva, tzv. bezodkopovou metodou..
Bez technologie rubové gelové injektáže by toto nebylo možné. Díky této technologii, můžeme bez odkopu izolovat zdivo pod úrovní terénu, ale například i tunely apod.
Rubovou injektáž lze provádět ve všech směrech.

Výhody rubové injektáže

 • Plnohodnotně nahrazuje svislou hydroizolace bez nutnosti odkopání zdiva
 • Rychlá a šetrná aplikace
 • Lze aplikovat ve všech směrech a výškových limitech objektu (stropy, stěny, podlahy)
 • Velice spolehlivá metoda pro zamezení tlakové a vzlínající vody do konstrukce objektu
 • Životnost minimálně 30 let

- Polyuretanová injektáž -

Polyuretanové polymerní pryskyřice (polyuretanová injektážní hmota) se používají všude tam, kde dochází k lokálním průsakům tlakové vody skrz stavební dílec do vnitřních prostor objektu. Z pravidla to bývají garážová stání pod úrovní terénu, výtahové šachty, tunely a revizní šachty. Polyuretanová injektáž nemá oproti jiným injektážním metodám pevně stanovenou hloubku vyvrtaných otvorů, spotřebu a ani délku osových vzdáleností mezi vrty. Navrtávání probíhá v horizontálním, ale i vertikálním provedení, v různých náklonech vrtů k svislé rovině stavebního dílce, v tzv. stehovém navrtání (zejména u trhlin ve zdivu). Samotné injektování místa průsaku talkové vody je za pomoci elektrického čerpadla přes injektory (pakry se zpětnými ventily) z důvodu udržení nabývajícího tlaku vznikajícího ve zdivu. V momentě, kdy dojde ke styku polyuretanu s vodou, dojde k chemickému procesu a polyuretan začne reagovat, nabývat až do 30násobku svého objemu, a tím dokonale zatěsní prosakující netěsnosti a trhliny v betonových konstrukcích, ale i jiných stavebních materiálech. Polyuretanovou injektáž lze provádět s rychlým anebo pomalým napěněním v závislosti na intenzitě průsaku.

Injektážní čerpadlo pro polyuretanovou injektážní hmotu.
Zamezení průsaku tlakové vody skrze dilatační spáru podzemní garáže.
Polyuretanová injektáž dilatační spáry v místě garážového stání.

Výhody polyuretanové injektáže

 • Rychlé zastavení průsaku vody skrze stavební dílec
 • Vysoký stupeň napěnění a to až 40 násobku objemu
 • Velice spolehlivá metoda pro zamezení tlakové vode
 • Nenáročná pro konstrukci objektu

- Všeobecně o injektážích -

Injektáž vlhkého zdiva je nedílnou součástí sanace zdiva proti vlhkosti (odvlhčování staveb), jedná se o přímou metodu sanačních prací na vlhkém objektu, kdy injektáž zdiva zabraňuje kapilárně vzlínající vlhkosti z podzákladí domu nebo přilehlého terénu do zdiva domu. Existují i injektáže, které zase zamezují průsakům tlakové vody skrze stavební dílec, převážně se jedná o výtahové šachty, podzemní podlaží, garážová stání, kde k těmto defektům a průsakům dochází nejčastěji. Jednotlivé injektážní technologie se liší cenou, náročností, ale i možností použití. Jelikož jsou injektáže pro statiku budov nenáročné a nejsou ani náročné pro chod domácnosti, jsou dnes hojně využívány v oboru sanace vlhkého zdiva oproti jiným mechanickým metodám jako je podřezání nebo vrážení nerezových plechů do zdiva.

Jsme specialisté na injektáže zdiva proti vzlínající vlhkosti, proti průsakům vody do objektu ale i na rubové injektáže, které nahrazují svislou izolaci zdiva pod úrovní terénu, tzv. bezodkopovou metodou.

injektaz.cz
Rychlý kontakt

E-mail: [email protected]
Telefon: +420 602 282 982

Nákup po telefonu: 606 187 916

TRUMF 
sanace, s.r.o. na Firmy.cz
Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti TRUMF sanace s.r.o. představují její know-how a jako takové požívají ochrany podle autorských práv a předpisů upravujících duševní vlastnictví.