trumf sanace

Když je naše profese koníčkem. Již od roku 1991.

- Vliv na lidské zdraví -

Injektážní krém AquaStop Cream® a jeho vliv na lidské zdraví

AquaStop Cream® má kompletní zákonem vyžadovanou certifikaci a prošel všemi potřebnými zkouškami k tomu, aby mohl být prodáván v celé Evropské Unii.

AquaStop Cream® injektážní krém je zdravotně nezávadný výrobek a jeho výroba podléhá stálé kontrole kvality podle systému řízení výrobce. Na výrobek byl vydán certifikát č. 204/C5/2016/010-036489, vydaný Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s. p., AO 204. Výrobek není podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 klasifikován jako nebezpečný.

  • Při práci je nutno chránit oči, pokožku a oděv před potřísněním

  • Použijte ochranný oděv, obuv a rukavice, a ochranné brýle

  • Při zasažení očí nebo pokožky ihned vypláchněte proudem čisté vody, případně vyhledejte lékaře, pokud potíže přetrvávají

  • Při náhodném požití nevyvolávejte zvracení, ale vyhledejte lékařskou pomoc

Další informace jsou uvedeny v Bezpečnostním listu.

Je hygienicky nezávadný a neškodný pro lidský organismus.

injektaz.cz
Rychlý kontakt

E-mail: [email protected]
Telefon: +420 731 565 565

Nákup po telefonu: 606 187 916

TRUMF 
sanace, s.r.o. na Firmy.cz
Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti TRUMF sanace s.r.o. představují její know-how a jako takové požívají ochrany podle autorských práv a předpisů upravujících duševní vlastnictví.