trumf sanace

Když je naše profese koníčkem. Již od roku 1991.

Krémová injektáž zdiva 2-3

Je zapotřebí nemovitosti odvlhčovat?

Investoři a majitelé objektů mohou být při této otázce nerozhodní. Pokud se už ale rozhodnou vlhkost zdiva řešit, vyvstane otázka, zda vlhkost řešit radikálně, což je spojeno například s rekonstrukcí objektu anebo řešit částečně – pro daný účel vyhovujícím způsobem. V obecné rovině může být mnoho způsobů, jak vlhkost domu řešit, existuje mnoho sanačních technologií určených pro správné odvlhčení zdiva, více či méně účinných, protože vlhkostních poruch může být celá řada. K nejčastějším vlhkostním poruchám patří vzlínající vlhkost ve zdivu z podzákladí objektu, nazývaná také jako zemní vlhkost. Zemní vlhkost ale nemusí vždy působit jen z podzákladí domu kapilárním vzlínáním směrem nahoru. Může totiž do zdiva pronikat i z boku od přilehlé zeminy to je časté u sklepních prostorů, které jsou pod úrovní terénu a nemají svislou hydroizolaci, nebo tato hydroizolace je vlivem času již dožilá a nesplňuje svůj účel. Vlhkost zemní, která proniká z boku může následně působit i hydrostatickým tlakem (tlaková voda), která v některých případech proniká i do interiéru budovy netěsnostmi ve zdivu.

Dalším zdrojem vlhkostních poruch je vzdušná vlhkost a s ní spojené kondenzační jevy na povrchu konstrukcí. Vzdušná vlhkost kondenzuje z řady důvodů a mezi ty nejčastější patří tzv. tepelné mosty, nebo vysoká relativní vlhkost vnitřního vzduchu a absence kvalitní a stabilní výměny vzduchu v interiéru. Pokud už ke kondenzaci vodní páry dochází, je to převážně v zimním období. Vzduch při určitých teplotách může obsahovat opět jen určité množství vodní páry. Jednodušeji řečeno, čím je teplota vzduchu vyšší, tím více páry pojme a pára nezačne kapalnět. Pokud se vzduch začne ochlazovat, vodní páry začnou kapalnět a začne vznikat kondenzát.

K dalším vlhkostním poruchám můžeme přiřadit i takzvanou hygroskopickou vlhkost, která je závislá na množství a stupni zasolení zdiva. Čím větší zasolení zdiva, tím větší koncentrace škodlivých solí, které na sebe vážou vlhkost obsaženou ve vzduchu a zvyšují procentuální vlhkost zdiva.

Pokud se objevují vlhkostní mapy, ne vždy to značí jen vlhkost zemní nebo kondenzační. Na vině mohou být i poruchy rozvodů vody, odpadního potrubí, porušení kanalizačního systému, ucpané okapové svody a gajgry.

Je tedy jasné, že vlhkostních poruch může být celá řada, a je velice důležité řešit příčiny, co možná nejdříve bez zbytečného odkladu, jelikož i když voda je pro nás životně důležitá, tak voda v objektech bude mít vždy opačný efekt, a to negativní pro celou stavbu.

Kde je vhodné použít krémovou injektáž a kdy zase ne?

Dnes už ze zkušenosti víme, že na skoro všechny objekty můžeme použít chemickou injektáž za pomoci injektážního krému a to máme-li dům nepodsklepen a podlahy jsou v úrovni s terénem, můžou být i 10 cm pod a bez omezení nad úrovní terénu. V těchto případech, pokud jsou dodrženy všechny technologické postupy a určité zákonitosti, tak můžeme injektážní krém použít jako hlavní metodu sanace vlhkého zdiva bez kombinace s jinou sanační technologií.

Jako doplňkové opatření může být v kombinaci se sanační omítkou a protisolným podnátěrem v případě kdy je omítka degradovaná a zdivo zasolené. Pokud se akumuluje voda u paty domu je vhodné kombinovat se svislou izolací a drenážním systémem s tím, že zeminu odkopeme od domu, jako první ale provádíme injektážní práce, aby nedošlo při provrtání zdiva k narušení svislé hydroizolace. V případě špatného spádu terénu k domu je nutností upravit spádovost směrem od objektu a až následně zdivo injektovat. V případě prvotního injektování zdiva nesmí být zapomenuto na úpravu spádu.

Žádná chemická injektáž nemůže ale fungovat proti tlakové a spodní vodě. Při provedené injektáži vznikne hydrofobní polymerní membrána, která skvěle zastaví vzlínající vlhkost ale průsak vody do objektu už ne. Platí to i pokud je spodní voda výš, než je úroveň vzniklé clony po provedené krémové injektáži. U domů, trpících tlakovou nebo spodní vodou by měla být povedena jiná technologie injektáže, například injektáž polyuretanem s rychlým nebo pomalým napěněním ale také s použitím těsnící gelové hmoty.

Krémovou injektáží můžeme v některých případech injektovat suterénní zdivo, to se provádí plošným navrtáním stěny od úrovně podlahy až po úroveň terénu nebo stropu. Jak jsme ale už psali, má to své zákonitosti. Plošně injektujeme zdivo v případě, že do zdiva pouze vzlíná vlhkost z boční strany a nedochází ke vzniku tlakového působení vody – které lze vcelku jednoduše rozpoznat charakteristickým zavlhčením omítky s ostře ohraničenou vlhkostní mapou (okraje vlhkostní mapy jsou ostré, lze je obkreslit např. tužkou) nebo průsakem vody do vnitřních prostor (voda na podlaze apod.).

Krémová injektáž zdiva pod úrovní terénu. Ano nebo ne?

Odpověď je jednoznačně ano. Díky plošné injektáží zdiva zamezíme vzlínání vlhkosti z přilehlého terénu do nově zhotovených omítek ale i částečného průřezu zdiva. V ploše se provádí krémová injektáž „cik cak“ metodou s vrty ve vzdálenosti po 15 cm v diagonále po 17 cm do hloubky maximálně 20 cm dle tloušťky injektovaného zdiva. Nutno ale brát v potaz, že při tomto injektování za plošnou injektážní clonou stále vzlíná vlhkost směrem nahoru, proto se musí vždy vytvořit tzv. horní, boční a popřípadě i dolní uzávěrka injektážním krémem. Platí standartní technologický postup, a to vrty v linii 8 – 10 cm na celou tloušťku zdiva s pokrácením vrtů maximálně o 4 cm oproti síle zdiva. Z vlastní zkušenosti můžeme garantovat 100% výsledek v případě vlhkostní poruchy vzlínající vlhkostí. Pokud by byla příčina vlhkostní poruchy způsobena tlakovou vodou bylo by nutné dům hydroizolavat z výkopu.

Vlhkostní porucha způsobená kondenzací

Pokud vlhkost kondenzuje na povrchu omítek, žádná injektážní technologie nám nepomůže. Kondenzační vlhkost neodborná veřejnost zaměňuje s porušením hydroizolací nebo jejich absencí. Problémem je ale vlhkost vzdušná v důsledku nedostatečného větrání, špatných tepelných technických vlastností obvodových stěn nebo při vzniku tepelných mostů. Existují ale speciální omítky, které dokážou tyto problémy vcelku snadno vyřešit. Bioklimatická omítka má extrémně vysoký podíl perlitu jako lehkého kameniva, které z nich dělá jedinečnou omítku. Perlit je vulkanická hornina, která má po roztažení extrémně vysokou absorpční schopnost, je také velmi lehký a ohnivzdorný. Vlhkost působící na povrchu stěn poklesem pod rosný bod je pohlcena omítkou dříve, než se projeví jako voda kondenzační. Omítka s regulačním účinkem vnitřního vzduchu zlepšuje klima v místnostech, takže omítku lze označit i za přírodní klimatizační systém.

 Vlhkostní poruchy spojené s vysokým stupněm zasolení zdiva a hygroskopickou vlastností solí vázat na sebe vzdušnou vlhkost můžeme řešit krémovou injektáží zdiva jen v částečné míře. Platí zde pravidlo, kombinace více sanačních technologií (injektáž zdiva + protisolný nátěr AquaSalt Stop + bioklimatická omítka). Proč? Protože provedením injektážní clony zamezíme vzlínání vlhkosti a transportu solí do zdiva a omítky, to ale neřeší sole, které jsou již ve zdivu obsažené. Část solí odstraníme oklepáním omítek nad hranici viditelných škod, a to do výšky rovnající se tloušťce zdiva. Můžeme ale vycházet z pravidla osekání omítek 50 cm nad horní okraj zasažených a degradovaných omítek. Zbytek zdiva musí být očištěn drátěným kartáčem a spáry proškrábnuty, následně můžeme provést injektáž zdiva. Když krém úplně propenetruje zdivo a vznikne hydrofobní clona je nutné zdivo ještě odsolit a aplikovat bioklimatickou omítku. Pokud bychom krémovou injektáž zdiva prováděli přes silně zasolené omítky, zdivo by tak či tak vyschlo, ale omítka by byla stále vlhká díky absorpční schopnosti solí v omítce a ve zdivu, proto se nedoporučuje ponechávat starou omítku, protože bychom se tím nezbavili vlhkostních problémů v plné míře. Jestliže je příčinou nadměrné vlhkosti zdiva poškozený okap, defekt na rozvodech vody anebo prasklé kanalizační potrubí, je více než zásadní, odstranit nejprve tuto příčinu a až pak následně řešit vlhkost zdiva. Opět z vlastní zkušenosti víme, že s výše popsanými vlhkostními poruchami se většinou, byť i třeba jen v částečné míře projevuje i zemní vlhkost, to znamená, že využití krémové injektáže je vhodné prakticky všude.

Krémová injektáž jako univerzální řešení?

V případech, kdy řešíme problémy s vlhkostí v konstrukcích objektů je nezbytné znát příčinu vlhnutí. S tím nám může pomoci odborná firma, ale také si můžeme pomoci sami. Překontrolujeme okapy, okapové svody, gule, gajgery, uděláme tlakové zkoušky rozvodů vody, popřípadě si zkusíme dohledat historii domu a prací, které na něm byly prováděny, překontrolujeme komín a jeho zastřešení. Vlhkoměr si dnes už můžeme také zapůjčit ve specializovaných půjčovnách stavebního nářadí, ten nám určí procentuální hmotnostní vlhkost zdiva. Pokud jsou hodnoty nízké, je nutné pamatovat, že před krémovou injektáží musí být použit AquaStop Inject Activátor, který vrty předvlhčí a zároveň pomůže k lepší dispergaci krému v méně porézním zdivu. Samotné předvlhčení zdiva vodou není vhodné například u zdiva z opuky a pískovce. Pro tyto materiály totiž není dobré, aby byly nadměrně zvlhčované, tím ztrácí svou pevnost a únosnost. Z pohledu sanačního technika můžu sám za sebe říct, že krémová injektáž je univerzální řešení v oblasti odvlhčování staveb pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti, není však jedinou metodou k úplnému odstranění všech vlhkostních poruch.

Naše firma TRUMF sanace se zabývá odvlhčováním staveb od roku 1991, za dobu naší praxe jsme vyřešili tisíce vlhkostních poruch objektů. V roce 2012 jsme poskytli osvětu krémové injektáže zdiva a naučili laickou veřejnost provádět krémovou injektáž zdiva svépomocí. Náš výrobek AquaStop Cream byl vyvíjen dlouhé roky než jsme ho uvedli na trh v ČR a SR, dnes už díky němu a našim návodům, internetové a telefonické poradně odvlhčilo svůj dům svépomocí na 60.000 lidí přičemž jsme ušetřili našim zákazníkům velké finanční prostředky.

Proč je náš injektážní krém AquaStop Cream nejlevnější?

I přesto, že se naše výroba nijak neliší od výroby konkurenční stavební chemie se zaměřením na sanace vlhkých objektů, pokládáme za důležité být nejlevnější. Je to z jednoho praktického důvodu, a to toho, že nepředražujeme a nezdražujeme ani v tomto náročném období. Když jsme totiž začali se svépomocí, hlavní naší filozofií bylo šetřit peníze, resp. finanční náklady lidem, kteří žijí ve vlhkém prostředí. Důkazem je i to, že za celou dobu ve výrobě jsme nikdy nezdražili i když vývoj trhu a ekonomické důvody si to přímo vyžadovali. Na druhou stranu, pořád máme nejvyšší prodeje v Evropě, a tak není důvod zdražovat. Jsme malá rodinná firma, která to, co dělá, dělá vždy naplno, a i když to může znít jako klišé, zákazník pro nás bude vždy v obchodní rovině na prvním místě a budeme věnovat maximum k uspokojení jeho potřeb. Díky tomu je AquaStop Cream nejžádanější injektážní krém na trhu v Čechách a na Slovensku.

Snažíme se držet náskok před konkurencí nejen poskytovanými službami ale i kvalitou výroby, za kterou si stojíme, že patří mezi špičku.

injektaz.cz
Rychlý kontakt

E-mail: [email protected]
Telefon: +420 602 282 982

Nákup po telefonu: 606 187 916

TRUMF 
sanace, s.r.o. na Firmy.cz
Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti TRUMF sanace s.r.o. představují její know-how a jako takové požívají ochrany podle autorských práv a předpisů upravujících duševní vlastnictví.